Interieur

Een interieurarchitect (ook wel binnenhuisarchitect) houdt zich bezig met alle aspecten van het interieur; kleur, licht (zowel kunst- als daglicht), vorm en materiaal. De interieurarchitect geeft vorm aan de leefomgeving.

Architectuur

Met architect (Grieks: architektoon: bouwmeester; archi: opper, tektoon: hij die bouwt) wordt in het algemeen een ontwerper van gebouwen bedoeld, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt.

Restauratie

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand.